30 juni 2024

Wees slim: spreek af wie er terug rijdt

(English below)

Het EK voetbal is niet alleen een sportief hoogtepunt, maar ook een moment van saamhorigheid en gezelligheid. Vrienden en familie komen samen om de wedstrijden te kijken, vaak met een biertje erbij. De straten kleuren oranje, cafés zijn gevuld met juichende supporters en thuis maken mensen het gezellig met vlaggetjes en snacks. Dit toernooi brengt mensen bij elkaar en zorgt voor onvergetelijke avonden vol spanning en plezier.

Tijdens deze momenten is het echter belangrijk om van tevoren afspraken te maken over hoe iedereen veilig thuis komt. Het regelen van een bob, of het van tevoren afspreken wie er nuchter blijft om te rijden, is essentieel. Zo kan iedereen zorgeloos genieten van de avond, wetende dat de terugweg veilig is geregeld.

Bij Euro BOB hechten we veel waarde aan veiligheid op de weg. Alcohol en verkeer gaan niet samen, en een onverantwoorde keuze kan ernstige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om vooraf te bespreken wie de bob is voor de avond begint. Door een bob aan te wijzen, neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en je vrienden, en zorg je ervoor dat iedereen veilig thuis komt.

Als je niet zelf kunt rijden, zijn er gelukkig genoeg alternatieven. Denk aan het nemen van een taxi of het gebruik van het openbaar vervoer. Sommige regio’s bieden speciale diensten aan tijdens grote evenementen zoals het EK, zodat je altijd een veilige manier hebt om thuis te komen. Het plannen van je reis naar huis hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar het vraagt wel om een beetje voorbereiding.

Cafés en bars profiteren vaak van de verhoogde omzet tijdens het EK, maar dit betekent ook dat er meer mensen op de weg zijn na de wedstrijden. Het is daarom nog belangrijker om alert te zijn en veilige keuzes te maken.

Gezelligheid en veiligheid kunnen hand in hand gaan. Door van tevoren afspraken te maken over wie er rijdt, of door alternatieve vervoersmiddelen te regelen, kun je ervoor zorgen dat het EK een feest blijft zonder ongelukken. Laten we samen genieten van de voetbalavonden, en zorgen voor een veilige thuiskomst voor iedereen.

 

Be smart: agree who drives back

The European Championship (EK) football is not only a sporting highlight but also a moment of camaraderie and fun. Friends and family gather to watch the matches, often with a beer in hand. Streets turn orange, pubs are filled with cheering supporters, and at home, people make it cozy with flags and snacks. This tournament brings people together and creates unforgettable evenings full of excitement and joy.

During these moments, however, it is important to make arrangements in advance about how everyone will get home safely. Arranging a designated driver, or agreeing in advance who will stay sober to drive, is essential. This way, everyone can enjoy the evening without worries, knowing that the journey home is safely taken care of.

At Euro BOB, we place great value on road safety. Alcohol and driving do not mix, and an irresponsible choice can have serious consequences. Therefore, it is important to discuss in advance who will be the designated driver before the evening begins. By appointing a designated driver, you take responsibility for yourself and your friends, ensuring that everyone gets home safely.

If you can’t drive yourself, there are plenty of alternatives. Think of taking a taxi or using public transport. Some regions offer special services during major events like the EK, so you always have a safe way to get home. Planning your trip home doesn’t have to be complicated, but it does require a bit of preparation.

Pubs and bars often benefit from increased revenue during the EK, but this also means that more people are on the road after the matches. It is therefore even more important to be alert and make safe choices.

Fun and safety can go hand in hand. By making arrangements in advance about who will drive, or by organizing alternative transportation, you can ensure that the EK remains a celebration without accidents. Let’s enjoy the football evenings together and ensure a safe journey home for everyone.

Tags

Delen